เชิญร่วมมือสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่่ 1

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมศาสนา และ องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ขอเชิญร่วมมือสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่่ 1