องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกขอรับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม ในหมู่ที่ 4 ต.สามควายเผือก

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกขอรับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการเจาะบ่อบาดาลเพิ่มในหมู่ที่4 บริเวณบ้านลิชูแก้ว ต.สามควายเผือก เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภคเพียงพอต่อความต้องการ