องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกได้จัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนดำเนินการเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกได้จัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนดำเนินการเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 5 บริเวณบ่อประปาบาดาลบ้านนางเสงี่ยม ศักดิ์วิโรจน์