สำนักปลัด

                                                        สำนักปลัด

 

นางสาวรัตนาภรณ์  สายบุญจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

จ.อ.เสรีย์ ใจเอื้อ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวหทัยทิพย์  น้อมนำทรัพย์

หัวหน้าฝายแผนงานและงบประมาณ


นางสาวจงกลณี แตงเกตุ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นางสาวจุฑามาศ ผุยเตชะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอนุชาติ  สกุลรัตนกุลชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ส.อ.สุวัฒน์  ปานพิมพ์ใหญ่

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายสิริพิสุทธิ์สโรชา พงศานานุรักษ์ โชติวัชรินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญ์ทองอุษา

นิติกรปฏิบัติการ

นายยุทธนา กิตติพยุงศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวจันทิรา นวลพจน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอริยาณี สีบู่
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางธณษ์ปพร   ทันใจชน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

นางสาวเกศรา มั่นเสม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

คนงาน

นักการ