สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก

 

นายสมศักดิ์  เกษมวัฒนา

ประธานสภาเทศบาล

นายจรูญ  ขุนทรง

รองประธานสภาเทศบาล

 

นายทศม์  คงศักดิ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายไพบูลย์  มลคล้ำ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิทูร  สุขพูล

สมาชิกสภาเทศบาล

 

พ.อ.ไผท  พัชนี

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมชาย  มียินดี

สมาชิกสภาเทศบาล

น.ส.ราตรี  มุ่ยเรืองศรี

สมาชิกสภาเทศบาล

น.ส.สุชลี  วาทะสัตย์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายชัยภัค  สุนทรพงศ์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายราตรี  บุญยง

สมาชิกสภาเทศบาล

น.ส.อรทัย  รัตนวิมล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอัฐชัย  ชนาเนตร์

เลขานุการสภาเทศบาล