วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกจัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยเชิญูผู้สูงอายุ จำนวน 8 หมู่บ้าน

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกจัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยเชิญูผู้สูงอายุ จำนวน 8 หมู่บ้านๆ ละ 2 คนเป็นตัวแทนในการรดน้ำขอพรและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมให้สืบต่อไป