วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ขอศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสามควายเผือก

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ขอศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสามควายเผือก