ร่างขอบเขตงาน(TOR) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านสามควายเผือก ตำบลสามควายเผือก (หอถังสูง ขนาด 250 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักสนับสุนและพัฒนาตามผังเมือง)