ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ 1 สายหมู่บ้านวันดีแลนด์ถึงสะพานข้ามคลอง ร.1 ซ.สัมปทวน

ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ 1 สายหมู่บ้านวันดีแลนด์ถึงสะพานข้ามคลอง ร.1 ซ.สัมปทวน