ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณเลียบถนนสายสามควายเผือก-บางพระ ตั้งแต่สะพานข้ามคลอง ร.1 สัมปทวน เชื่อมต่อท่อระบายน้ำของเดิม