ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายเลิศ บุญโสด

ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายเลิศ บุญโสด