ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ่้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม -30 กันยายน 2563

ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ่้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม -30 กันยายน 2563