ร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา จำนวน 44 รายการ)

ร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา จำนวน 44 รายการ)