ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อน้ำยาหมอกควันกำจัดยุง ขนาด 1 ลิตร ในโครงการอบรม รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 ขวด