ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาด 200 ลิตร พร้อมพ่นตราหน่วยงานและหมายเลขถังขยะมูลฝอย จำนวน 50 ใบ