ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียด จ้างหมาทำโครงเหล็กซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้งบริิเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสามควายเผือก