ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จำนวน 80 คน