ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาด 100 ลิตร พร้อมพ่นตราหน่วยงานและหมายเลขถังขยะมูลฝอย จำนวน 50 ใบ