ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องด่ื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2562 จำนวน 50 คน