รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงานจัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาดปริมาตรไม่น้อยกว่า 200 ลิตร พร้อมพ่นตราองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกและหมายเลขถังขยะมูลฝอยพร้อมเจาะหูใส่เชือก จำนวน 50 ใบ