รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุสำนัักงาน จำนวน 1 รายการ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก