รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

7

การส่งเสริมพัมนาความรู้ให้กับพนักงานฯ การส่งเสริมพัฒนาความรู้

โครงการอบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม