ราคากลาง จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562