ราคากลาง จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562