ราคากลาง จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้เลี้ยงเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก