ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำพร้อมอเตอร์ ขนาด 10 แรงม้า 3 เฟส กำลังไฟฟ้า 380 โวล์ท ใช้กับท่อสูบน้ำ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง