ราคากลางของงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

pict fail.