มาตรฐานการบริหารงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performanace Standard) เป็น ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ น่าพอใจ หรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่สามารถทำได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากำหนดมาตรฐานหลายด้าน เช่น ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ ผู้ปฏิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานต้อง ..LPA  ถือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานของท้องถิ่นซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้ทุกท้องถิ่นต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบที่กำหนด ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้านของการให้บริการ

ด้าน 1 การบริหารจัดการ

1

ด้าน 2 ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

2

ด้าน 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

3

ด้าน 4 การบริการสาธารณะ

4

ด้าน 5 ธรรมาภิบาล

5