พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการคุณภาพน้ำโดยองค์การจัการน้ำเสียร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นพิธีเปิด วันศุกษ์ที่ 1 มิถุนายน 2561

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการคุณภาพน้ำโดยองค์การจัการน้ำเสียร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นพิธีเปิด วันศุกษ์ที่ 1 มิถุนายน 2561