พัสดุที่จะซื้อจะจ้างในโครงการความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก พัสดุที่จะซื้อจะจ้างในโครงการความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561