ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑