ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในส่วนการบริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในส่วนการบริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร