ประกาศแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับที่ 3 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกประกาศแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ2561-2564)ฉบับที่ 3 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)