ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร พร้อมสกรีน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 51 ใบ

ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร พร้อมสกรีน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก จำนวน 51 ใบ