ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืื้อวัสดุในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,785 โด๊ส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,785 โด๊ส