ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใช้สำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จำนวน 6 รายการ