ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดประจำปี 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกเรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดประจำปี 2561