ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ โดยจัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติกแบบมีฝาปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร พร้อมพ่นตราหน่วยงาน และหมายเลขถังขยะมูลฝอย