ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มทักษะ ความรู้และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มทักษะ ความรู้และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561