ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล) พระบรมแายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว