ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย (ไวนิล) โครงการอบรมเพิ่มทักษะความรู้และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย(ไวนิล)โครงการอบรมเพิ่มทักษะความรู้และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม