ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และชุดนิทรรศการ ตามโครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562