ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก