ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก