ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาดปริมาตรไม่น้อยกว่า 200 ลิตรพร้อมพ่นตราองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกและหมายเลขถังขยะมูลฝอยพร้อมเจาะหูใส่เชือก จำนวน 50 ใบ