ประกาศประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องกฎหมายหรือมีปัญหาเรื่องกฎหมาย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ หากประชาชนท่านใดเดือนร้อนเรื่องกฎหมายมีปัญหาเรื่องกฎหมาย

สามาสถปรึกษาได้โทร 0-3421-3169 แฟ็กซ์ 0-3421-3165