นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกและเจ้าหน้าที่ตรวจดูงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกและเจ้าหน้าที่ตรวจดูงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม