ตรวจงานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1ขนาด 1.00 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 1.50*1.50 ม.

ตรวจงานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1ขนาด 1.00 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 1.50*1.50 ม.