ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก