จัดโครงการเด็กไทยยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกได้รับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงานเป็นผู้จัดโครงการเด็กไทยยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี2561